Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

De neerwaartse-, de opwaartse-, het 'vrije-generator-principe' en de 'donut-energievorm'

Vaak wordt het chakra-systeem vergeleken met een lotusbloem of een roos, die het licht of energie van de zon ontvangt en de benodigde voedingsstoffen uit de bodem opzuigt. Wij kunnen ons zelf op dezelfde manier bekijken; we kunnen ons zelf als buizen beschouwen die aan beide uiteinden energie ontvangen en ontladen. Derhalve zal dat wat aan de bovenkant van de buis wordt ontvangen naar beneden stromen - naar de voeten - , en dat wat aan de onderkant binnenkomt, zal naar boven stromen, naar de kruin(chakra). De benedenwaartse stroom wordt het Pad van de Manifestatie genoemd; de opwaartse stroom het Pad van de Bevrijding!

afb._jezus_3In de (oude) literatuur over chakra's wordt doorgaans aan de opwaartse stroom van de bevrijding veel betekenis toegekend, omdat deze met geestelijke verlichting in verband wordt gebracht. Via dit kanaal of energiekolom (buis) bereikt de door ruimte en tijd beperkte energie een steeds grotere vrijheid; bewustzijnsverruiming! Langs dit pad wordt dat wat aan een vorm gebonden is geleidelijk uit die vorm bevrijd, om een groter bereik en een grotere abstractie te gaan omvatten. Aldus, verbranden we hout om vuur en warmte te krijgen en het licht van het vuur leeft in onze zuivere geest (de ziel) voort. 'Energie die in materie was opgeslagen wordt bevrijd'.
Gezien vanuit het bewustzijn is het de weg via welke we ons bevrijden van de (fysieke) beperkingen van de fysieke wereld om onze 'vleugels' steeds meer uit te slaan. Elke stap op het Pad van de bevrijding betekent een nieuwe ordening van de materie en het bewustzijn. Met als gevolg een steeds grotere vrijheid en efficiëntie op geestelijk gebied. We zijn dus aan het (ver)-lichten; iedere dag!

De neerwaartse beweging is net zo belangrijk. Het is de stroom van manifestatie - het Pad van de manifestatie -, waardoor Goddelijke gedachten (=Levensenergie, Hoger Bewustzijn) zich door middel van voorstellingen, woorden en activiteiten verdichten en zodoende in de fysieke wereld een concrete uitdrukkingsvorm krijgen. Elke stap naar 'beneden' is een handeling van bewustzijn in de vorm van een keuze - een scheppingsdaad. Het is een transformatieproces middels energieomzetting. Door middel van deze beperking neemt het nog onbepaalde bewustzijn van een bepaalde chakra een specifieke gedaante (energievorm) aan, zodat we aan onze fysieke behoeften kunnen voldoen en zijn we daardoor in staat om te overleven. Via de verdichting van etherische vormen halen we iets abstracts naar het concrete; naar het handelen in overeenstemming met ons (plaatselijk) bewustzijn.

Nieuw Inzicht 1.
In het 'oude'voorstelling van het magnetisme lopen magnetische krachtlijnen van Zuid- naar de Noordpool; in de alternatieve versie van de Noord- naar de Zuidpool. Volgens de nieuwste inzichten is het aardmagnetische veld gelijk aan dat van een staafmagneet. Echter er is één opmerkelijkeafb._jezus_11verandering geconstateerd; het achtvormig luspatroon van de twee afzonderlijke, spiraalsgewijs bewegende energieën lopen door het hart van de magneet of aarde.
In het menselijk energieveld of aura treffen we een identiek patroon aan. Deze primaire, spiraalsgewijze energiestromen lopen in twee richtingen. Deze vormen gezamenlijk een achtvormig luspatroon binnenin het menselijk energieveld, dat het hoofd en het staartbeen als keerpunten gebruiken én het hart als gemeenschappelijk kruispunt hebben. Door energie in dit circuit te laten stromen wordt een 'vrije-energiegenerator' gecreëerd; een energiepatroon die het leven mogelijk maakt.
Het 'vrije-generator-principe' is te vergelijken met het ying-yang-principe, die de vrouwelijke en mannelijke energie vertegenwoordigen! Of anders gezegd: mijn persoonlijke gedachte is, dat dit 'vrije-generator-principe' de ziel als een vrouwelijke én als een mannelijke energievorm - gelijktijdig - binnenin het menselijk energieveld vertegenwoordigt!

De oorspronkelijke 'oude' visie van Yin-Yang energie

De Chinezen veronderstelden in het 3e millennium voor Christus het bestaan van een vitale energie die zij Ch'i noemden. Alle materie bezield of onbezield, is samengesteld uit en doordrongen van deze energie. Deze Ch'i bevat twee polaire krachten, yin en yang. Als yin en yang in evenwicht zijn, verkeert het systeem in fysieke gezondheid.

Het zgn. Caduceus-effect [Boek Anodea Judith, 'Chakra-werkboek' en Peter Rendell's theorie]
'Hoewel de polariteit tussen de kosmische en aardse energie en de tweespalt tussen de bovenste en onderste chakra's de belangrijkste factoren zijn die bij het analyseren van iemands totale systeem in aanmerking moeten worden genomen, blijkt er ook nog een ander patroon te bestaan. Het gaat hier om een verschil tussen yin en yang, tussen de vrouwelijke en mannelijke chakra's'. In het kort komt het erop neer, dat de even chakra's (2, 4 en 6) een vrouwelijke, dus een yin-kwaliteit hebben, terwijl de oneven (1, 3, 5 en 7) mannelijk van aard zijn! Het feit, dat er vier mannelijke en drie vrouwelijke chakra's zijn, wordt gecompenseerd door de belangrijke rol die het hart speelt; een yin-chakra en tevens het middelpunt van het hele systeem is.

afb._jezus_14De geopperde gedachte door A.Judith en P. Rendell dat chakra's onderling allemaal een andere draairichting links- en rechtsom - zouden vertonen, is niet overeenstemming met de nieuwste inzichten omtrent de stromingsleer van het aardmagnetisme dat ook een soortgelijk identiek patroon in en om het fysieke lichaam vertoont, echter op een grootschalig niveau! 'Het grootste verschil ligt in de (esoterische) gedachte, dat er wel over een achtvormig luspatroon kan worden gesproken in beide systemen, maar dat deze achtvormig luspatroon zich niet om iedere chakra zich manifesteert'. In tegendeel deze achtvormig luspatroon van energieën manifesteert zich in en rondom het hele lichaam en wekt op deze manier een polariteit rondom het lichaam op die omschreven kan worden als Yin- en Yan energie; de mannelijke en vrouwelijke energiestroming. Deze Yin- en Yang energie activeert niet alleen de eerdergenoemde nadi's (onzichtbare energiekanalen), maar ook zal deze energiestroming het innerlijke bewustzijn - de ziel - voorzien van benodigde energievormen; de 'energiehuishouding van de ziel' die te beschouwen is als de hardware - permanente opslagcapaciteit van alle gevoelens uit alle levens - van het menselijke systeem. De hoofdlevensbron of de levensgenerator van ieder mens bestaat dus uit een mannelijke en vrouwelijke energievorm; het 'vrije-generator-principe'!

Nieuw Inzicht 2.
Zelf ben ik de mening toegedaan - het bijzondere aspect van dit 'generator-principe' ofwel de energievoorziening- dat dit basisprincipe voor ieder chakra-bewustzijnsniveau van toepassing is en wel op een 'kleinschalig' niveau. Echter de grote stromingsbeweging is nu 180 graden gedraaid; in plaats van een verticale stromingsbeweging van de energieën waarover we eerder hebben gesproken, ontstaat er nu ook een horizontale stromingsbeweging. We kunnen deze horizontale stromingen van elektromagnetische energieën beter aanduiden met het begrip 'donut-energievorm' en die is opmerkelijk genoeg op ieder chakra-niveau - let wel op ieder niveau - duidelijk herkenbaar aanwezig, voelbaar en 'zichtbaar'.

Het meest bijzondere vind ik, dat deze energievorm zich niet alleen rond iedere chakra bevindt, maar dat het centrum of het middelpunt van deze afb._jezus_5unieke energievorm zich in het 'hart van iedere chakra' bevindt. Het punt waar de Kosmische- of de Kernenergie met andere energievormen samen komen. Het 'hartpunt' van iedere chakra is dan ook te beschouwen als hét verwerkingscentrum - de psychologische informatiediskette van iedere chakra - van alle binnenkomende en uitgaande informatie. Het 'hartpunt' van iedere chakra is dan ook te beschouwen als een generator, die het 'verwerkingsproces van ons bestaan in beweging zet en houdt', zodat de opgeslagen informatie op de 'diskettes' - alle gedachten en herinneringen zijn opgeslagen uit het heden, het verleden en vorige levens - zich kunnen manifesteren tijdens de uitwisseling van informatiestromen met de buitenwereld! Op deze wijze vindt er een innerlijk rijpings- en groeiproces van het Zelf plaats!

Nieuw Inzicht 3.
afb._jezus_16Dit generator-principe is dus op een rondom iedere chakra-niveau - ieder bewustzijnsniveau - te vinden en wel als een energievorm die een oneindige grote 'donut-energievorm' omschrijft, waarbinnen dit energieprincipe van uitwisseling van informatie middels de aanwezigheid van achtvormige luspatronen, geldt. Een tweede herkenbare stroompatroon binnenin deze 'donut-energievorm' is dus de horizontale, achtvormige luspatroon die vanuit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaam herkenbaar, 'zichtbaar en voelbaar' aanwezig zijn. Althans, dat is mijn gedachte omtrent de aanwezigheid, de opbouw en het verwerkingsprincipe van deze energiecentrale op ieder bewustzijnsniveua; een achtvormig luspatroon in de vorm van een 'donutconstructie' waar binnenin een oneindige horizontale energie(lus)beweging of patroon aanwezig is!

Nieuw inzicht 4.
afb._jezus_15Nog een ander bijzonder kenmerk van deze achtvormige lussen is volgens de gedachte van Peggy Phoenix Dubro, dat deze lussen transporteren van en naar de lange energievezels of 'krachtlijnen' die zich aan de voorkant, achterkant en de zijkanten in de buitenste rand van het auraveld bevinden. Dit is de kerngedachte van UCL®
Het energiepatroon van het UCL® is universeel: de vorm en de structuur ervan zijn voor ieder mens gelijk! Het primaire doel ervan is de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mensen ter beschikking staan; onze persoonlijke verbinding met het Kosmische Netwerk, de onbegrensde of Universele Energiebron of de Levensenergie of God. Het UCL® creëert een persoonlijke resonantie met het Kosmische Netwerk om je co-creatieve proces zo krachtig mogelijk te maken.

 De gedachte van Peggy Ph. Dubro is nu - gebaseerd op haar twaalf jaar ervaringen - dat de buitenste 'strengen', 'vezels' of krachtlijnen van het UCL® als het ware een uitbreiding zijn van het sympathisch stelsel (Het sympathisch zenuwstelsel bestaat uit twee strengen met zenuwknopen aan weerszijden van de wervelkolom).

[Universal Calibration Lattice® is je persoonlijke energistructuur die onze persoonlijke verbinding met de Kosmisch Netwerk of Universele Energiebron weergeeft. Voor meer informatie lees de Nieuwsbrief 'Het menselijke energieveld', Boek 'Het Kosmische Energieveld' van Peggy Phoenix Dubro].