Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

'We voelen wat voor energie we uitzenden en denken dan dat dát de buitenwereld is'. Dit is wat in de pscyhologie projectie wordt genoemd! [Meer informatie, Nieuwsbrief DNA & Genen].

afb._jezus_39Naarmate de mens rijper wordt en de chakra's zich meer ontwikkelen, weerspiegelen ze steeds meer psychologische patronen die hij of zij in zijn leven heeft ontwikkeld en/ of nog zal gaan ontwikkelen. De meeste van ons reageren op onplezierige ervaringen met het blokkeren van ons gevoel en het stopzetten van onze natuurlijke energiestroom. Dit beïnvloedt de ontwikkeling en de 'rijping' van de chakra's zodanig, dat een werkelijk evenwichtig psychologische functioneren daardoor wordt geremd.
Wordt bijvoorbeeld een kind afgewezen wanneer het liefde probeert te geven, dan zal het die pogingen waarschijnljk staken. Het blokkeert zijn innerlijke gevoelens van liefde waarop het eerst actief reageerde door de energiestroom die door de hartchakra gaat in te houden of af te remmen. En dat beïnvloedt de ontwikkeling van de hartchakra. Als iemand dus een ervaring blokkeert, blokkeert hij daarmee ook zijn chakra-ontwikkeling! Dus als we bewust chakra's of delen van het chakra-systeem 'sluiten', dan laten we de essentiële informatie die voor ons innerlijk groeiproces nodig is, niet binnenkomen! Het gevolg kan zijn, dat een chakra onvoldoende of te weinig de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontwikkelne in dit leven; een onbelemmerde uitstroming wordt teniet gedaan. Er onstaat een tijdelijke of permanente energieblokkade! Dus nooit chakra's (laten) blokkeren!

De 'oude' visie is, dat chakra's 'misvormd' kunnen raken, 'vast zitten', dat ze 'koeken aan' met gestagneerde energievormen, onregelmatig of in een verkeerde richting gaan draaien (tegen de klok in) of - en dan spreken we van ziekte - ze raken ernstig misvormd of 'gescheurd'. Als de chakra's normaal funtioneren zullen ze allemaal 'open' zijn en met de klok meedraaien, om de specifieke energie die nodig zijn vanuit het Universele Energieveld - de Kosmos - te metaboliseren. Een kloksgewijs draaiing trekt energie vanuit het Universele Energieveld in de chakra. Dat gaat ongeveer net als bij de zgn. 'kurkentrekker-regel' volgens het principe van het elektromagnetisme.

Voorbeeld Tijdens het diagnosticeren (bedenker Dr. John Pierrakos) middels een pendel kun je de volgende regel hanteren: een kloksgewijze pendelbeweging wijst op een dynamisch, open chakra; draait de pendel tegen de klok in, dan is de chakra (psychodynamisch) gesloten, hetgeen wijst op problemen in  het betreffende psychologische aspect. De twee basisvormen die de pendel kan aangeven - kloksgewijs of tegen de klok in - kunnen heel wat variaties vertonen, die wijzen op diverse psychologische toestanden [H10, De diagnose van de chakra's,  Boek 'Licht op Aura', Barbara A. Brennan].

Nieuw Inzicht 7
Het kloksgewijze - en dan met name het Caduceus-principe - meedraaien of een verkeerde draairichting (linksom draaien) van energieën in de 'trechtervormige' chakra-uitmondingen - nu we meer informatie hebben over wetenschappelijke en paranormale studies en onderzoeken - is voor mijn gevoel te beschouwen als een verouderde visie; een verouderd inzicht. Want de kern van het nieuwe inzicht is, dat er zich binnen iedere 'donut-energievorm' enkele achtvormige horizontale luspatronen (vier stuks in de vier windrichtingen) bevinden, die als energiekanalen fungeren waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen. Deze kanalen bevatten vooraf gecodeerde informatie - jouw gedachten en herinneringen aan het heden, het verleden -, die communiceren met de buitenwereld via het hyperveld of het menselijk energieveld. Deze energiekanalen of luspatronen kunnen minderafb._jezus_42 goed functioneren, waardoor het lijkt alsof ze 'misvormd', 'aangekoekt' of 'vast zitten', maar in principe zijn deze achtvormige luspatronen altijd aanwezig en in 'werking'. Echter minder goed ontwikkelt, minder goed geactiveerde luspatroon in en rondom een chakra kan het effect bewerkstelligen dat een pendeluitslag linksom of rechtsom draait, omdat dit misschien de enige manier is waarop wij iets kunnen waarnemen. Of dat dit misschien de enige manier is waarop wij - door Hogere Wezens - energieën kunnen waarnemen, interpreteren en kunnen onderscheiden. Zij die werken met een pendel kunnen het oude basisprincipe blijven toepassen,  maar misschien vanuit een iets andere visie het chakra-systeem interpreteren; een chakra of een energiepatroon functioneert goed, minder goed of helemaal niet, in relatie tot de overige chakra-patronen.

De kracht van de 'generator' wordt bepaald door de staat waarin het innerlijke verwerkingsproces van ieder bewustzijnsniveau zich bevindt. Staat je hartchakra 'wijd open', dan zal de generator alle gelegenheid krijgen de achtvormige luspatronen onbelemmerd te activeren en te laten stromen. Dat wil zeggen dat er een onbelemmerde uitwisseling van informatiestromen met de buitenwereld mogelijk is. En is dat zo, dan kun je 'het wezenlijke Zijn ervaren'; jezelf ervaren op ieder gewenst charka-niveau!
Dus een 'geblokkeerde' chakra kan beter aangeduid worden als een chakra die nog niet de innerlijke kracht van een perfect functionerende 'vrije-generator' heeft ontwikkeld; je zou kunnen spreken van een 'generator' die nog in ontwikkeling, in aanbouw is, nog in werking moet worden gesteld, nog geactiveerd moet worden.
Dus laat in alle omstandigheden je chakra's wagenwijd openstaan of probeer op zijn minst de chakra's open te zetten door dit 'handmatig' te bewerkstelligen middels ademhalingsoefeningen.

Nieuw inzicht 8
afb._jezus_40Mijn gedachte is dat het ook mogelijk is dat er zich meerdere achtvormige (gestapelde) luspatronen binnenin één horizontale uitmonding kunnen bevinden. Ik wil deze gedachte niet bij voorbaat uitsluiten, slechts opperen!
Het kan zijn, dat bijvoorbeeld het staartbeenchakra vier energiebundels of energiepatronen per chakra-uitmonding kent, en de hoger gelegen plexus solaris zelfs 8 stuks, etc. etc. Dit komt overeen met paranormale beschouwingen van o.a. Barbara Ann Brennan uit Amerika, die binnenin de trechtermond meerdere 'draaiende' energiekolken heeft geconstateerd [Boek 'Licht op Aura', 1987]. Of vergelijk eens de gestructureerde energiepatronen van een steel van een bloem met een chakra-uitmonding. Dit alles is mogelijk.

Deficiënt en excessief

Chakra's kunnen - in de meest extreme situaties - deficiënt of excessief zijn; varianten hierop zijn mogelijk. 
Een deficiënte chakra kan worden beschouwd als een chakra die 'gesloten' is - er gaat heel weinig energie doorheen, waarbij de gedachte is dat de energie door het 'hartpunt' van een chakra stroomt of juist niet stroomt. Wanneer een chakra deficiënt is, zou je kunnen zeggen dat de programmering vast zit in een restrictief patroon, dat inkomende stimuli of energie-impuls tegenhoudt. Dit betekent, dat het soort activiteit dat met die chakra in verband wordt gebracht (bijv. macht, seks, communicatie) ook geblokkeerd wordt. Meestal zijn er ook lichamelijke tekenen die op geblokkeerde chakra's wijzen.

Voorbeeld deficiëntie
Als de energie van de hartchakra deficiënt is, kan men een zekere druk op het borstbeen voelen; zonder inspanning diep ademhalen is dan vaak nietafb._jezus_48 mogelijk. De borstkas kan er ingevallen uitzien, en er kan sprake zijn van een neiging tot depressie. Iemand met deze gesteldheid zou de eenzaamheid kunnen verkiezen, bang kunnen zijn voor intermenselijke relaties, of aan een gebrek aan zelfrespect kunnen lijden.

Een excesieve chakra wordt ook als geblokkeerd beschouwd, maar dan op een geheel andere manier. Zo'n chakra kun je vergelijken met een tafelblad waarop van allerlei spulletjes wordt gelegd. Het is te rommelig om volledig zijn functie te kunnen vervullen. In termen van energie gesproken, weet een excessieve chakra niet hoe ze moet loslaten! Wanneer innerlijke energie (bijv. specifieke gedachten of negatieve ervaringen) niet wordt losgelaten, wordt het levensgebied dat met de betreffende chakra samenhangt een voortdurende overheersende kracht in het chakra-systeem of in die ene chakra.

Voorbeeld excessief
Als de hartchakra excessief is, of open zonder grenzen, bestaat er een neiging alles weg te geven, om zo op anderen gericht te zijn, dat we het wezenlijke Zelf (je ziel) negeren - het profiel van een persoonlijkheid die altijd verstrikt raakt in relaties van wederzijds afhankelijkheid.

afb._jezus_49Als een chakra deficiënt of excessief is, veroorzaakt ze een stremming in de centrale energiestroom die door het lichaam gaat. De benedenwaartse stroom kan niet bij het hartpunt van een chakra komen waarop  manifestatie plaats heeft, en de opwaartse energiestroom niet bij dat waar bevrijding plaats vindt. De chakra achter de stremming raakt hierbij 'ondervoed'. Blokkering van chakra's kan ook optreden via een chakra die excessief is. Te veel van de totale energie wordt door een bepaalde chakra opgeslorpt. De manifestatie-energie die van boven naar beneden probeert te komen, wordt door de excessieve chakra opgenomnen. Dit kan met zowel de manifestatie-stroom als de bevrijdende stroom gebeuren.
Excessieve chakra's kunnen zich voordoen als gevolg van te veel 'prikkeling', of als compensatie voor andere geblokeerde gebieden.

Waar de chakra-stagnaties optreden zegt veel over ons als mens; zegt veel over de psychologische functie van de belangrijkste chakra's.