Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

1.0 Het omstreden kerstverhaal

afb.17
De geboorte van Jezus Christus dat we met de Kerst vieren, is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis van de aarde. Uit de Bijbel leren we dat Jezus werd geboren in een stal, uit een maagd Maria. Van Maria is slechts bekend dat zij als maagd in Nazareth woonachtig was en met Jozef ondertrouwd was [Luc. 1:26, vgl. Matth. 1:18]. Deze ondertrouwde maagd valt in haar staat van volkomen ongereptheid [Luc. 1:27, 34], door een engel, de belofte ten deel dat zij door Gods scheppende daad uit de Heilige Geest een zoon zal ontvangen [Luc. 1:31, 35, vgl. Matth. 1:18,20], wiens naam Jezus zal zijn [Luc. 1:31; Matth. 1:21].

 
De vermelding van de ontvangenis van Jezus uit de Heilige Geest wijst erop dat er sprake is van een goddelijke scheppingswonder, dat aan [Gen. 1:2] herinnert!

2.0 Dogma’s

‘Jezus is een puur goddelijk wezen: door God verwekt en geboren uit de maagd Maria’. Gods eniggeboren zoon en Gods Gelijke’.

afb.18Sinds de eerste concilies in Nicea (325) en Constatinopel, waarin de definitieve kerkleer bondig werd samengevat in dogma’s, is er al een hevige strijd gaande over de authenticiteit van de goddelijkheidsleer van Jezus. Jezus is niet ‘homoi-ousios’ (mens gelijkend op God), maar homo-ousios’ (Gods gelijke). In het Grieks slechts één letter verschil.
Dit letterkundig probleem werd ‘opgelost’ door Augustinus van Hippo (354-430) met het leerstuk van de heilige drie-eenheid. Het leerstuk zegt: ‘Jezus, God en de Heilige Geest zijn in wezen Eén’! Maar door eeuwenlange starheid in weigeren van herformulering – velen hadden moeite met deze klassieke opvatting dat God onstoffelijk en onzichtbaar is; het riekt naar meer-godendom – veroorzaakte de oude dogma’s juist de neiging om nieuwe vragen en nieuwe dogma’s te creëren.

Om de 100% goddelijkheid van Jezus te ‘bewijzen’, kwam de rooms-katholieke kerk in 1854 (!) met het dogma van Maria’s onbevlekte ontvangenis. Maar volgens de predestinatieleer van Augustinus – dat elk mens als zondaar geboren wordt – was volgens de kerkleer Maria dus dat ook. Ook zij was dus belast met de erfzonde. Dus kon haar zoon Jezus hooguit 50% goddelijk zijn. Vanaf de vroegste tijden heeft dit probleem de (rooms-katholieke ) kerk beziggehouden. Het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria was en is een centraal kerkelijk thema geworden én gebleven.

3.0 Waarom was dit nieuwe dogma [1] dan nodig?

‘Voer voor theologen’

afb.19Om te ‘bewijzen’ dat Maria eigenlijk óók al goddelijk was. Waarom was dat nodig? Omdat anders dan ongeloofwaardig was dat Jezus 100% goddelijk is. Waarom moest Jezus dan 100% goddelijk zijn? Omdat de Kerk leerde én nog steeds leert, dat de mens niet op eigen kracht nader tot God kan komen; met God kan worden ‘verzoend of verlost’ kan worden. En dat kan alleen maar door bemiddeling van iemand die ‘waarachtig God’ is. Jezus mocht en kon volgens deze leer dus niets ‘menselijks’ hebben. Vandaar die kronkelende hersenspinsels in de kerkleer.
De christelijke kerken leren, dat het ‘kunnen ervaren van God’ alléén te danken is aan Jezus. Sterker nog, de kerkleer gaat ervan uit dat mensen zónder Jezus in zonde gedrenkte, hulpeloze wezens zijn die géén verbinding met God kunnen krijgen. En dat zullen blijven, totdat hun zonden vergeven zijn! De katholieke kerk zegt, in verhullende taal dat zij ‘via-via- Jezus’ de bevoegdheid hebben gekregen om de zonden weg te wassen en wel met behulp van bepaalde rituelen. Heel vroeger was dat de ‘aflaathandel’; nu een ‘kleine’ boetedoening.

Besef wel dat dogma’s menselijke bedenksels zijn. Het geschreven verhaal van Maria’s maagdelijkheid en Jezus’ goddelijkheid zijn niet gebaseerd op wat Jezus zelf heeft gezegd, zo lezen we in het Thomas Evangelie. Jezus heeft zelf nooit beweerd dat zijn moeder en oma maagd waren. Hij zei ook niet, dat hij zijn leven zou opofferen om ons eens en voor altijd van de zonde te verlossen. Jezus’ boodschap stemt niet overeen met ‘het trommelgeroffel van het kerkelijke geloofspropaganda die zijn superioriteit wil bewijzen’. Het is geen opgedirkte evangelie; het Thomas Evangelie en vele andere apocriefe evangeliën is een evangelie zonder lijdensverhaal, zonder kruisiging en zelfs zonder opstandig van Jezus. Anders gezegd: het Thomas-Evangelie met 114 uitspraken van Jezus is een evangelie pur sang. Jezus komt met een onorthodoxe visie over God, en waarin hij vertelt over de weg – het levenspad - die je kan gaan om God te kunnen ervaren. 


[1] Dogma; bindende uitspraken van het kerkelijke gezag over specifieke geloofskwesties) en credo’s (geloofsbelijdenissen)

4.0 De maagdelijke geboorte van Jezus

‘De spirituele geboorte van Jezus’

afb. jezus 1De geboorte uit de maagd Maria is een mystiek gebeuren. Volgens de ingewijde(n) – de mysticus – heeft de maagdelijke geboorte van Jezus veel meer met beeldspraak te maken; van onbevangenheid, openheid en reinheid! Je moet geestelijk ‘maagd’ zijn – rein en vrij van verwarrende en belemmerende gedachten – opdat de Heilige Geest je kan ‘bevruchten’ en het godsbesef (het goddelijke besef, het goddelijk natuurlijk bewustzijn) in je geboren kan worden.

Het evangelie van Marcus spreekt liever van een ‘maagdelijke geboorte van Jezus’ tijdens de doop in de Jordaan. Maar juist in het Thomas Evangelie [100, 101] noemt Jezus God de Moeder, die hem het ware leven heeft geschonken.
‘Wie zijn vader niet zal haten en zijn moeder, zoals ik doe, kan geen leerling van mij worden. En wie niet zijn vader en moeder liefheeft, zoals ik doe, kan geen leerling van Mij worden. Want mijn moeder gaf mij leugens, maar mijn echte Moeder gaf mij het leven’. Waarmee Jezus wilde zeggen: ‘Het echte leven wordt geopenbaard als je weet en begrijpt dat het om de spirituele geboorte – het binnentreden van de ziel in een fysiek lichaam – gaat’. Het fysieke, ‘echte’ leven kan pas beginnen zodra de ziel – een energiedeel van de Oerbron, van God Zelf - het fysieke lichaam omhult en doordrongen heeft en de gelegenheid krijgt, te ervaren |Wie-jij, als wezen-wekelijk-Bent|! De ziel heeft daarom een fysiek lichaam op aarde nodig om te kunnen ervaren |Wie-zij-is|! De ziel heeft de fysieke wereld én haar omgeving nodig om te ervaren en te zijn. De ziel heeft zijn broeders en zusters nodig om te ervaren, want zonder hen kan zij niets ervaren!

Jezus geeft in het Thomas Evangelie heel treffend aan, dat ‘wij allemaal zonen en dochters – kinderen - van God zijn, maar dat het allemaal draait om ons dát bewust te laten worden’. Leer je daarom af te stemmen op God de Vader, God de Moeder en wordt Eén. Want de kern is, zo zegt Jezus, dat ieder mens in zichzelf  ‘God’ kan ervaren als een permanente bron die je inspireert tot het volgen van je eigen uniek (Levens)Pad! Je kunt doof zijn voor die inspiratiebron of je kunt er naar luisteren.