Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

 

Val de Bijbel lastig, en je valt Jezus lastig!

De auteurs van het Nieuwe Testament waren gelovigen én historici. Zij namen de verhalen over die aan hen en hun vrienden waren overgeleverd door ouderen, totdat uiteindelijk een geschreven verslag werd opgesteld. En niet alles van deze auteurs werd in de definitieve versie van het Nieuwe Testament opgenomen. Besef en realiseer je, dat de auteurs van het Nieuwe Testament Jezus nooit ontmoet of gezien hebben. Ze leefden vele jaren nadat Jezus de aarde had verlaten. Zij zouden Jezus van Nazaret bij wijze van spreken niet herkennen als ze hem op straat tegenkwamen.

017Maar in de periode van het vroege christendom waren er al gemeenschappen of 'kerken' ontstaan rond de lessen van Christus en - zoals overal gebeurt waar mensen zich in groepen verzamelen rond een krachtig idee - er waren bepaalde individuen binnen deze kerken, of enclaves, die vaststelden welke delen van het verhaal van Jezus zouden worden verteld en hoe! Dit proces van selecteren en bewerken zette door tijdens het verzamelen, schrijven en publiceren van de evangeliën en de Bijbel .... Zelfs enkele eeuwen nadat de oorspronkelijke geschriften waren vastgelegd, besliste een hoge raad van de Kerk nog eens welke doctrines en waarheden tot de officiële Bijbel van toen behoorden. Zaken die als ongezond of voorbarig voor de massa werden beschouwd, werden weggelaten.
De ware boodschap die Jezus van Nazaret daadwerkelijk heeft verkondigd, is door het bewerken, selecteren en herschrijven 'misvormd' geraakt en heeft ons onthouden van de meest fundamentele elementen die uitleg geven wat de ware betekenis van het leven is; van |Wie-jij-werkelijk-bent|. De kerkelijke boodschap of geloofslering(en) staat/ staan daarom haaks op wat Jezus ons wilde leren, ons wilde vertellen!

Jezus Christus is het hoogste voorbeeld, dat ons ooit is gegeven.

Jezus het hoogste voorbeeld

Jezus' eigen visie

Maar om de ware boodschap van Jezus van Nazaret goed te kunnen begrijpen en te laten doordringen tot diep in je hart, zal je eerst 'moeten' 019aanvaarden of op z'n minst moeten begrijpen wat het ware doel van iedere ziel - van ieder mens - hier op aarde is.
Het ware doel van je ziel is om te zijn en uit te drukken |Wie-je-werkelijk-bent|. Daar verlangt iedere ziel naar; ze verlangt ernaar zichzelf en haar eigen ervaringen te kennen. Dit verlangen kan alleen maar ervaren worden in het leven zelf! Dit verlangen is mogelijk gemaakt doordat de ziel het fysieke lichaam omhult én doordringt tijdens haar reis hier op aarde, totdat ze weer terugkeert in het Collectieve Bewustzijn; het Hemelerijk!
Een elementair begrip in dit geloof is de permanente verbondenheid die God met je - met jouw ziel - heeft, zonder dat we dit ons misschien bewust beseffen. Het is God die zich probeert uit te drukken via jou, via jouw ziel, geest en lichaam; jij bent als het ware de handen en voeten van God. Jouw ziel is het gereedschap waarmee God zichzelf uitdrukt én ervaart. En Jezus besefte dit terdege; Jezus wist dat hij het goddelijke gereedschap was om door zijn aanwezigheid hier op aarde de liefde van God te tonen en te 'verspreiden' onder de mensen! Jezus was het voorbeeld van zuiver Liefde!

Niemand is hoger geweest dan Jezus de Christus, maar er zijn wel anderen geweest die net zo 'hoog' waren. Christus is daarom het hoogste voorbeeld. Hij is alleen niet het enige voorbeeld dat de hoogste staat bereikt heeft. Christus is de mens-geworden-God! Hij is alleen niet het enige door God geschapen mens. Ieder mens is 'mens-geworden-God'. Ieder mens is uiteindelijke een god-in-wording!
Jezus gaf ons daarom vele voorbeelden of parabels. Mohammed deed dat ook. Meesters geven altijd voldoende voorbeelden, opdat wij het voorbeeld naar eigen vermogen kunnen interpreteren en bevatten. Ze moedigen anderen aan hun voorbeeld te volgen, om te leven zoals zij hebben geleefd, om te zijn zoals zij zijn geweest.
Iedere islamiet probeert het leven van Mohammed te evenaren. Iedere christen probeert het leven van Christus te evenaren. Iedere boeddhist probeert het leven van Siddharta Gautama te evenaren.

Geloof je dan niet, dat wij er beter aan doen om het leven van onze grootste spirituele meesters te evenaren?

Jezus' parabels

034De leer van Jezus kreeg vaak de vorm van een parabel [1]. Het verhaal of de gelijkenis zet de luisteraar soms op het verkeerde been, waardoor de clou onverwacht, grappig - niet kwetsend - is, maar zeker niet tot enig misverstand kan leiden. Het is de toehoorder die zijn eigen gedachtenwereldje - zijn fantasieën en overtuigingen - 'vermengt' met het uitgebeelde verhaal en daarin zichzelf in herkent.
Het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan [Luc. 10:30] bijvoorbeeld, werd aanvankelijk verteld aan wetgeleerden, zeer waarschijnlijk de Farizeeën [2]. De verwachte afloop van het verhaal is volgens de Farizeeën natuurlijk, dat de priester en de Leviet de man voorbij lopen, maar dat daarna een wetgeleerde het beter doet. Maar in plaats daarvan komt er een 'ketter', een Samaritaan die zich juist wel ontfermt over de Samaritaan.

Dit is één van de vele voorbeelden die Jezus ons gaf. Jezus probeerde met dit voorbeeld de oude (geloofs-)overtuigingen van de Farizeeën (van ons)  te vervangen door juiste waarnemingen; er op een andere manier naar te leren kijken. Vanuit een ander perspectief het levensproces bezien en benaderen. Want Jezus wist wel degelijk, dat elke mening die we koesteren een hindernis is die ons afschermt van de waarheid. Een andere waarheid afwijzen is dan ook een gemiste kans tot innerlijke groei! En Jezus visie was dan ook, dat zelfstandig (leren) denken, dan ook met géén enkele ware leer in strijd was!


[1] Een parabel (evangelisten gebruikten dit woord in de betekenis van 'gelijkenis') of gelijkenis is een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren.
[2] Farizeeën, degenen die de Thora nauwgezet wilden naleven met een soort innerlijke consequentie. De wettelijke grenzen tussen rein en onrein, geoorloofd en verboden moesten stipt in acht worden genomen.

Hoogontwikkeld wezen

036Jezus was een hoogontwikkeld wezen. Oftewel, Jezus herinnerde zich meer; veel meer. Oftewel, hij herinnerde (opnieuw) ons er bijvoorbeeld aan dat wij veel meer zijn dan wij oorspronkelijk vermoeden of weten. Niet een zielloos mechanisme - een bio-fysisch-chemisch proces -, maar een mens met ongekende mogelijkheden en een goddelijke gave. Hij wist |wie-wij-werkelijk-zijn|. Hij wist dat, en verkondigde dat!
Het proces van zich herinneren (her-enigen met God, of weer één met het AL zijn, met het Collectief-Bewustzijn één worden) wordt door ons evolutie - ontwikkeling - genoemd. Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren! Wij zijn dus allemaal evoluerende wezens en Jezus wist dat en daarom wees hij niemand af. Zelfs zijn grootste vijanden niet, omdat Jezus wist dat ook zij bezig waren het Pad Huiswaarts te vinden.
Sommigen van ons zijn reeds hoogontwikkeld, anderen zijn zich nog aan het ontwikkelen. Zij herinneren zich in mindere mate hun goddelijke afkomst! Daarom worden er in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen.

Hoogontwikkelde wezen ontkennen niets. Ze observeren 'wat zo is'. Ze zien duidelijk 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Alles hangt namelijk af van |Wie-je-denkt-te-zijn| en |wat-je-probeert-te-doen|. Als het je doel is een leven van vrede, geluk en liefde te leiden, dan werkt geweld niet. Dat is al aangetoond. Als het je doel is om een lang en gezond leven te leiden, dan werkt dood vlees eten, bekende kankerverwekkende dingen roken en grote hoeveelheden zenuw-dodende, hersencellen-slopende drankjes drinken niet. Dat is al aangetoond. Als je doel om goed voor de aarde te zorgen en zuinig om te springen met haar natuurlijke rijkdommen, dan werkt het niet om te doen alsof die grondstoffen onuitputtelijk zijn. Dat is al aangetoond.
037Als je doel is een relatie met een liefhebbende God te ontdekken en te koesteren zodat religie (het ware geloof) er wel toe doet bij menselijke zaken, dan werkt het niet om te leren over een God van straf en wraak. Ook dat is al aangetoond.
En al die dingen wist Jezus. Motiveren was daarom één van de belangrijkste pijlers van zijn boodschap. En dat was wat Jeuzs permanent deed; het vertrouwen erin hebben dat ieder mens hier op aarde eens zijn uiteindelijke doel zal bereiken.
Jezus' grote gave was dat hij iedereen zag als wie ze werkelijk zijn, hij weigerde de uiterlijke verschijning te accepteren, hij weigerde te geloven wat anderen over zichzelf geloofden. Hij had altijd een hogere gedachte en nodigde ook altijd anderen uit tot hetzelfde. Maar hij respecteerde ook altijd waar anderen verkozen te zijn. Hij verlangde niet dat zij zijn hogere idee accepteerden, bood het hooguit aan als een uitnodiging.
Jezus handelde ook met medeleven - en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit (bijv. ziekten, ongeloof) hielden en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes. Want Jezus wist dat voor sommigen het snelste pad naar wie zijn zijn, liep door wie zij niet zijn. Hij noemde dit geen onvolmaakt pad, veroordeelde het niet. Hij zag dit eerder ook als perfect, en ondersteunde zo iedereen gewoon in dat te zijn wat zij wilden zijn. Want Jezus wist, dat het leven voort komt uit onze zuivere bedoelingen. Onze ware bedoeling komt tot uiting in onze daden, en onze daden worden bepaald door onze ware bedoeling. Net als met alles in het leven is het een cirkel. Hoogontwikkelde mensen zien die cirkel, en zien die cirkel in 'alles' terugl Mensen helaas minder of helemaal niet!

039Hoogontwikkelde wezens zijn géén 'buitenaardse wezens'. Jezus was evenmin een 'buitenaards wezen'. Maar sommige individualisaties van ons - sommige individuele wezens - herinneren zich méér dan anderen! En juist dat verschil in het bewuste herinneringsproces maakt het verschil tussen mensen onderling. Want niet iedereen is zich daadwerkelijk bewust van |Wie-hij of zij-Is|. Niet iedereen beseft bijvoorbeeld, dat zuivere gevoelens de taal van de ziel is. Jezus wist dat wel en 'herkende' op die manier de ziel van Johannes de Dooper; de reïncarnatie van Elia.
Jezus wist |Wie-hij-werkelijk-was|. Jezus was op de hoogte van de grote verschillen in spirituele ontwikkeling van de mens. Hij wist dat! Jezus was ook een kind - een zoon - van God, zoals wij dat allemaal zijn; zonen of dochters van God. Maar Jezus wist ook, dat jij hier bent om een individueel plan voor je eigen 'verlossing' uit te werken. Hij wist, dat het hele levensproces er juist om gaat om je zelf te ontdekken, en je zelf te scheppen zoals wij van oorsprong - vanuit de Oerbron gekomen - zijn. Jezus wist dat gewoon en maakte dát bekend. Meer niet!

Hier volgt iets belangrijks uit: een moreel hoogstand persoon is niet langer iemand die alleen de regels volgt, maar iemand die zijn hart laat spreken. Besef en realiseer je dan ook eens, dat jij de 'creator bent van je eigen leventje'. Jij bent de regisseur, de schepper, en de beslisser van je eigen leventje; niemand anders!

Jezus' missie

Jezus was dus een hoogontwikkeld wezen en kwam bij ons met een doel; hij had een missie!
Zijn missie was - ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-we-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. Sterker nog, wat zijn zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons!

041Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: 'Ik ben de weg en het leven. Volg mij'. Hij bedoelde niet 'volg mij' in de betekenis dat wij allemaal zijn 'volgelingen' zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: 'Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders'. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: 'Zonder de Vader ben ik niets'. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn 'gedrukt' om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! 'Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul'. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovig bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul ................ gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondheid tussen ons allen, tussen God en ons allen.043 Want Jezus realiseerde zich terdege, dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij - als energiewezen - deel uit maakt van de mensheid maar óók van het universum, de Ziel van God, ..........de Levensenergie die alles in beweging brengt.
Jezus zei daarom dan ook: 'Zonder de Vader ben ik niets', maar ook 'Ik en de Vader zijn Eén'. De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in iedere ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

046Jezus besefte terdege, dat ieder mens te beschouwen is als een drieledig wezen. Een energiewezen, dat bestaat uit een fysiek lichaam, een geest en een ziel. Je lichaam, geest (het verstand, niet de breinmassa) en ziel zijn Eén; ze vormen een onafscheidelijke eenheid tijdens het leven. Maar jij als wezen bent weer een deel van de oneindige universa. In die zin ben jij een microkosmos van God, het Goddelijke of Heilige AL, de Totaalsom en de Essentie. Je bent een energielichaam - een 'molecuul, een atomair deeltje' - van God Zelf. En dat wist Jezus.
In de boeken van Neale Donald Walsch vertelt God de precieze, ware relatie tussen de mens en God; het ultieme mysterie. 'Jullie zijn Mijn lichaam. Zoals jullie lichaam zich verhoudt tot jullie geest en ziel, zo verhouden jullie je ook tot Mijn geest en ziel. Daarom: alles wat Ik ervaar, ervaar ik door jullie'.
Daarom sprak Jezus van Nazaret samen met velen die dit mysterie begrepen, een onveranderlijke waarheid toen hij zei: 'Ik en de Vader zijn één'.

De kernboodschap van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment, en wees daar een demonstratie - een voorbeeld -  van ! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: 'Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen'.
Maar wij hebben niet geluisterd. We hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn. 

048Het is een letterlijke waarheid: 'Wij zijn allen Eén'. Elke ziel behoort tot Eén Ziel. Dan moet deze ene ziel de Ziel van God zijn, die zichzelf manifesteert als |Alles-Wat-Is|. Dat is exact de waarheid.
Maar de traditionele, exclusieve religies onderrichten deze waarheid niet! Als de georganiseerde religies deze waarheid leerden, zouden ze nooit kunnen onderrichten dat één mens beter dan een andere is, dat de ene ziel God beter bevalt dan de andere of dat een bepaald pad het enige pad naar de Goddelijkheid of Verlichting is.
Ze zouden nooit kunnen leren dat sommige zielen 'naar de Hemel gaan', terwijl andere verdoemd zijn tot de 'Hel'. Met het onderricht van hun separatistische filosofieën en hun uitsluitende theologieën slaan sommige georganiseerde religies niet alleen de plank mis, maar ze zijn gevaarlijk bovendien. De kernboodschap van de meeste georganiseerde religies is niet blijdschap, argeloosheid en zelfwaardering, maar angst, schuld en zelfontkenning tot verdoemenis!
En, dit is in tegenspraak tot datgene wat Jezus heel zijn leven ons heeft verkondigd!